دیدن مو در خواب

امام صادق علیه
السلام می فرمایند:
تعبیر
تراشیدن مو بر پنج وجه است
1-حج
بجای آوردن
2-مسافرت
3-عزت
و مقام
4-امنیت
5-دولت
وکامرانی
خالد بن علی بن
محد العنبری گوید:
دیدن
مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر میشود.
کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی زهار در خواب به پرداخت وام و قرض
و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر میشود. دیدن زلف در خواب
نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی میباشد.
لوک اویتنهاو می
گوید :
کوتاه
کردن آن : غم
بلند : قدرت و اهمیت
شستن آنها : دل نگرانی
بستن آن : ناراحتی
موی قرمز : دوروئی
سیاه : خوشبختی
بور : شادی
سفید : شادمانی
شانه کردن آنها : ضرر در امور
کاری
گیس کرده : مورد تمسخر واقع
شدن
فر خورده : برای صنعتگران سود در امور
کاری
ریزش مو : ناراحتی
سوزاندن آنها : خیانت ، زندگی توام با
بدبختی
آنها را بیش از حد کوتاه کردن : یک
سوگوار در خانواده
ژولیده : سوء تفاهم در
خانواده
رنگ کردن آنها : دورویی
موخوره و یا موهای در هم ریخته :
خوشبختی
یوسف نبی علیه
السلام می فرماید:
دیدن
سر تراشیدن از غم بیرون آید
دیدن
درازی موی سر درازی عمر باشد
دیدن
موی سر دراز رنج اندک باشد
دیدن
موی کندن دلیل جدائی از جفت خود باشد
آنلی بیتون می
گوید:
1ـ اگر
زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند ، علامت آن است که در
امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این کار موقعیت
پیشرفت ، در زندگی را از دست می دهد .
2ـ اگر
مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می کند ، علامت آن است که برای دست
و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد ، و از نگرانی و اضطراب بیمار می
شود .
3ـ اگر
خواب ببینید موی سرتان خاکستری می شود ، نشانه نزدیک شدن به مرگ است و
اینکه شایعات بی اساسی درباره نزدیکان یا دوستان در خانواده شما منتشر
است .
4ـ اگر
اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است که در
بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می کنید که همه شما را ترک می گویند
. اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در ذهن خود مقامی برای
خود در نظر می گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می کند
.
5ـ اگر
مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد ، نشانه آن است که با خوش
رفتاری دیگران را فریب می دهد .

اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید ، علامت آن است که به زنی بی باک دل
خواهید بست و با او ازدواج خواهید کرد .
7ـ اگر
در خواب زن مو قرمز ببینید ، علامت آن است که در زندگی با تغییر و
تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود آگاه می شوید .

دیدن موی قهوه ای در خواب ، علامت آن است که در انتخاب شغل مناسب موفق
نمی شوید .

دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب ، علامت آن است که وضعیت مالی شما
بهتر خواهد شد .
10ـ
اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می زنید ، علامت آن است که برای
دوستی ولخرجی می کنید و بعد ناچار می شوید که با صرفه جویی زندگی خود
را بگذرانید .
11ـ
اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می کند ، علامت
آن است که زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد
گشود .
12ـ
اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می کند ،
علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است . اگر هنگام
انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد ، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به
جای بخت و اقبال مساعد ، زیان و پریشانی به بار می آورد .
13ـ
دیدن گیسوانی پریشان و نامرتب در خواب ، علامت آن است که بستن پیمان
ازدواج با مشکلی مواجه می گردد ، اوضاع کار کساد می شود و زندگی با
سختی همراه می گردد .
14ـ
اگر زنی خواب ببیند نمی تواند گیسوان خود را شانه بزند ، علامت آن است
که به نامزد خود اهانت خواهد کرد و او را از دست خواهد داد .
15ـ
اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاکستری ببیند ، نشانه آن است که
به زودی زنی با یکی از اقوام او ازدواج خواهد کرد .
16ـ
اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است ، علامت آن است که در زندگی با
نومیدیهای بزرگی روبرو خواهید شد .
17ـ
اگر زنی خواب ببیند موهایش می ریزد و کچل می شود ، علامت آن است که
برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می کند
.
18ـ
اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است ، علامت آن است که به
مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت .
19ـ
اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می کند ، علامت آ ن است که زنی
شایسته به او اعتماد خواهد کرد ، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و
طرد شده است .
20ـ
اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید ، علامت آن است که گرفتار سختی
و مشکلات زندگی خواهیدشد . و این مشکلات کمتر از زمانی که از دور به
آنها نگاه می کردید شما را دچار هراس می کنند .
21ـ
اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گلهایی سفید تزئین شده است ، علامت آن
است که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد ، اما اگر با شکیبایی و
صبوری و پشتکار با دردسرها روبرو شود ، سرانجام از شر آنها خلاص می
شود .
22ـ
اگر خواب ببینید یک دسته از موهای شما خاکستری شده و می ریزد ، نشانه
آن است که گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی
بیماری مأیوس کننده می شود .
23ـ
اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می شود ولی صورتش همچنان
شاداب و جوان می ماند ، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار
شماست .
24ـ
اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود
را از دست می دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می شود . او باید
مراقب روابط خود با دوستان باشد .
در سر زمین
رویاها آمده:
موهای
حنائی یا سرخ : وسوسه بر سر راهتان پدیدار می شود
موهای
بلوطی : شهوترانی خواهید کرد .
موهای
سفید : نجابت و احترام
موهای
طلائی : یک دوستی پاک
موهای
سیاه : یک تصادف
موهای
شما رفته رفته سفید می شود : باید سختی و رنج را تحمل کنید .
موهایتان را دم اسبی می کنید : شما خواستار چیزهای
پوچ و بیهوده هستید .
موهای
برس کشیده دارید : به شماخیانت می شود
ازموهای خود راضی هستید : یک دوست جدید پیدا می
کنید .
خواب
موهای خود را می بینید : شادی شما ادامه پیدا می کند .
خواب
ببینید که موهایتان می ریزد : شوک
شما
نگران هستید چون موهایتان سفید می شود : از خانواده خود جدا خواهید شد
.

تعبیر خواب بلند شدن مو

موهای
اشخاص دیگر : کارهای شما احتیاج به توجه بیشتری دارند .
موهای
مجعد : عصبی و پرخاشگر خواهید شد .
موهای
سیاه و مجعد کوتاه : یک دوره ناراحتی در پیش است
موهای
تراشیده مانند زندانیان : موفقیت
موهای
بلند یک رهبر ارکستر : دوران خوشی و شادمانی نزدیک می شوند .
مردی
با موهای بسیار بلند : وقار و احترام
مردی
با موهای بسیار کم : شانس
ریزش
مو : یک دوست را از دست می دهید .
مو می
سوزد : مرگ یکی از آشنایان
موهای
کوتاه : ناراحتی و کمبودمالی
موهای
بلند : چیز بسیار پرارزشی دریافت می کنید
موهایتان را کوتاه می کنید : منفعت مالی
موهایتان را با قیچی کوتاه می کنید : پول
موهایتان را رنگ می کنید : شما خودخواه
هستید
شخصی
موهای شما را می کشد : دشمنان درصدد صدمه زدن به شما هستند .
برای
شما مشکل است که موهایتان را صاف کنید : کاری دشوار و طولانی در پیش
است .
موهایتان را برس می زنید : محتاج به پول خواهید شد
.
موهایتان را می شوئید : غم
موهایتان را در ناحیه پشت گوش کوتاه می کنید : یک
دوره ناراحتی و ناکامی
موهای
شما بخوبی شانه شده اند : 1- از یک رفاقت لذت خواهید برد 2- کارهائی
که رو به خرابی میرفتند همگی ترتیب پیدا می کنند .
موهایتان بهم ریخته اند : یک کار قضائی بسیار
طولانی در پیش دارید .
مو می
خورید : شادی
یک زن
خواب ببیند که موهایش را از دست میدهد: ضررهای مالی
موهایتان را فر کرده اید : روابط عشقی شما در خطر
ناکامی هستند .
موهایتان را بهم می ریزید : مشاجره در
خانواده
شما
موهای سفید وخیلی بلند دارید : می توانید امیدهای بزرگ داشته باشید
.
شما
موهای بلند و خارق العاده دارید : پیروزی شما بر مخالفان شما حتمی است
.
موهای
شما بلند هستند و به زمین می رسند : در عشق به خیانت بر می خورید
.
یک مرد
با موهای سفید و کوتاه : خوشبختی

منبع: تعبیر خواب بلند شدن مو

تعبیر خواب بلند شدن مو


پشتیبانی
  • چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345
مشخصات و اطلاعات فایل
باکس دانلود