تعبیرخواب قورباغه

بدون دیدگاه

تعبیر خواب قورباغه

تعبیرخواب قورباغه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید جائی قورباغه‌های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می‌شوید که طبعاً چنین محلی امن نمی‌تواند باشد. اگر ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می‌شود که از حضورش خشنود نمی‌شوید و رنج می‌برید. اگر قورباغه را در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر مألوف مشاهده کنید.

خانم ایتانوس معبر یونانی می‌گفت: قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند و خوش خدمتی می‌کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می‌دهد و تهمت می زند و بد و بیراه می‌گوید. این تعریف در مورد قورباغه در خواب‌های ما کاملاً درست است.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب قورباغه ای بگیرید، نشانه آن است که از خودتان به درستی مراقبت نمی‌کنید و احتمال دارد بیمار شوید.
دیدن قورباغه در سبزه‌ها، علامت آن است که دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت.
اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند، علامت آن است که با مردی ثروتمند که همسر خود را از دست داده است و فرزندانی نیز دارد، ازدواج خواهد کرد.

معبرین غربی گویند:

دیدن قورباغه در خواب نشان دهنده پتانسیلی برای تغییرات و حوادث غیر منتظره است. به طور کلی قورباغه جانوری است که استاد مخفی شدن، تغییرات ناگهانی و تولد است. بنابراین قورباغه نماد کثیفی و باروری است.
اگر در خواب قورباغه ای را در حال خوردن حشره ای مشاهده کردید اشاره به موقعیت‌های مناسبی دارد که در پیش روی شما قرار خواهد گرفت ولی بایستی به سرعت در جهت بدست آوردن این موقعیت‌ها تلاش کنید.
دیدن پریدن و جهش قورباغه در خواب نشان دهنده عدم تعهد بیننده خواب است. شما تمایل به جهش از کاری به کار دیگر داشته و پایبند به امور کاری خود نیستید.

تعبیر خواب قورباغه در رختخواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست. اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلاً زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می‌شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می‌کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.

تعبیر خواب دیدن قورباغه در جاهای مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر ببینید قورباغه ای در جیب لباس شماست مال شما را می‌برند و ناسپاسی می‌کنند و پشت سر شما بد می گویند.
اگر قورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می‌رسد.
اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می‌شوید.
اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد.
چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و قورباغه ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می‌روید و در این سفر همسفری نا اهل نصیب شما می‌گردد.
اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصاً روی شاخه‌های درخت ببینید شما را فریب می‌دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می‌کنند.
آنلی بیتون: دیدن قورباغه‌ها در جاهای باتلاقی، علامت آن است که به لطف دیگران از دردسر خلاص می‌شوید.

تعبیر خواب خوردن قورباغه

آنلی بیتون: خوردن قورباغه در خواب، علامت آن است که از معاشرت با برخی مردم چیزی نصیبتان نمی‌شود و خوشی‌ها زودگذرند.

منبع:

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه

 

پشتیبانی
  • چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345
مشخصات و اطلاعات فایل
باکس دانلود