اسم پسر ترکی همراه با معنی

اسم پسر ترکی

اَرحام
معنی: خویشان، کسان، بستگان، منسوبان به ویژه منسوبان نَسَبی، مهربانی کردن، مهر ورزیدن، بخشایش آوردن است.

اَرسلان
معنی: شیر، شیر درنده، اسد؛ از نامهای خاص ترکی؛ مرد شجاع و دلیر.

اَصلان
معنی: برابر با اسلان به معنی شیر، شیر بیشه.

اُکتای
معنی: نام پسر چنگیز؛ در ترکمنی به معنی نامدار، مشهور، بزرگ زاده، بزرگ منش.

اُلدوز
معنی: اولدوز

اِلشن
معنی: شادی ایل، حاکم، رهبر، حکمران یک منطقه.

اتابک
معنی: پدربزرگ؛ در دورهی قاجار, لقبی که به وزیران داده میشد؛ لقب هر یک از پادشاهان مستقل که حکومتهای محلی داشتند؛ کسی که پرورش فرزندان پادشاه و بزرگان را بر عهده داشت.

اختای
معنی: همانند نیزه، تیز

ارسمان
معنی: نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین

الچین
معنی: ال (ترکی) + چین (فارسی)، ایلچین، برگزیده ایل

الدنیز
معنی: اقیانوس

الیار
معنی: یار و یاور ایل، دوست و رفیق ایل، یار شهر و ولایت، یاور خویشان.

امیرارسلان
معنی: (عربی – ترکی) امیر و پادشاه شجاع و دلیر؛ 2امیر ارسلان رومی پسر پادشاه روم و قهرمان داستان مشهور فارسی از نقیب الممالک، داستان سرای دربار ناصرالدین شاه.

امیراصلان
معنی: (عربی – ترکی) پادشاه چون شیر، حاکم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیربهادر
معنی: (عربی – ترکی) پادشاه شجاع و دلاور، امیر دلیر، سردار شجاع؛ لقب حسین پاشاخان قراباغی.

امیرپاشا
معنی: (عربی – ترکی) از نامهای مرکب

ایلشَن
معنی: هم معنب با اِلشن.

ایلقار
معنی: عهد و پیمان.

ایلمان
معنی: سمبل ایل.

ایلیاد
معنی: (ترکی – فارسی) یاد ایل، به یاد ایل؛ در یونانی منظومه‌ی منسوب به هومر در شرح جنگ تروا

ایلیار
معنی: (ترکی ـ فارسی) دوست و رفیق ایل، یار و یاور ایل، کسی که همدم و مونس ایل و طایفه است، کمک کننده به ایل، محافظ خانواده

ائلمان
معنی: سنبل کشور و ملت، مانند مردم

آباقا
معنی: عمو، دوست، نخ و یا ریسمان بافته شده از گیاه کتان (از نام های کهن) – نام فرزند هلاکوخان مغول، دومین ایلخان مغول

آبرلی
معنی: آبر (فارسی، آبرو) + لی (ترکی) = دارای آبرو، آبرومند

آتا
معنی: پدربزرگ

آتاباللی
معنی: یادگار مانده از پدر بزرگ، مرد کوچک اندام

آتابای
معنی: آتا (ترکی) + بای (چینی) = پدربزرگ، اسم یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران

آتابیک
معنی: پدر بزرگ، مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان، اتابک

آتابیگ
معنی: لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان شاهزادگان دربار سلاطین ترک

آتاش
معنی: آداش، همنام

آتاقلیچ
معنی: شمشیر پدری

آتاگلدی
معنی: پدر آمد، پدر بزرگ آمد، در بین ترکمن ها رسم است برای اولین پسری که بعد فوت پدربزرگ به دنیا می آید این اسم را بر می گزینند.

آتامکین
معنی: مانند پدرم

آتان
معنی: پرتاب کننده

آتجان
معنی: کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد.

آتسز
معنی: اسم سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی

آتلی
معنی: سواره، صاحب اسب، اسب سوار

آتمش
معنی: عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی

آتیال
معنی: یال اسب، از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان

آتیجی
معنی: تیر انداز ماهر

آتیلا
معنی: (ترکی) (آت به معنی اسب + یلا (صفت))، به معنی چابک، شجاع؛ نامی

آداش
معنی: آتاش، همنام، هم اسم

آدی
معنی: امین تر، امانت دار تر

آدی گوزل
معنی: خوش نام، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می شود.

آدیش
معنی: (تلفظ: ādiš) آذر، آتش، (در عامیانه) آتیش – آتش، اخگر، شراره آتش

آذراوغلی
معنی: پسر آذر بایجان

آذرتاش
معنی: آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسانی دارند.

آراز
معنی: ارس؛ (اَعلام) قهرمان منسوب به طایفهی آس

آرخا
معنی: آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی

آرکا
معنی: آرخ، مایه اطمینان و پیشتگرمی

آرویج
معنی: همیشه سبز، باطراوت، شاداب

آریتما
معنی: نام یکی از سران ماد

آلب
معنی: (سکون لام و ب) دلیر، پهلوان

آلب ارسلان
معنی: شیر شجاع، کنایه از مرد شجاع و نترس، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی

آلب تکین
معنی: مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه

آلپ ارسلان
معنی: آلب ارسلان، شیر مرد، شیر شجاع، کنایه از مرد شجاع و نترس، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی

آلپ تکین
معنی: آلب تکین، مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه

آلتونتاش
معنی: مرکب از آلتون (طلا) + تاش (پسوند شباهت) = همانند طلا، زیباروی، نام حاجب سلطان محمود غزنوی که به فرمان وی حاکم خوارزم شد.

آماندا
معنی: در امان تو، در پناه تو

آنیل
معنی: معروف، نامدار

آی بک
معنی: بت، صنم

آیتاش
معنی: همتای ماه، نام شخصی در دوره سامانیان

آیتغمش
معنی: زاده ماه

آیتکین
معنی: غلام ماه

آیتونا
معنی: در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارسی به معنای حالا، در حال حاضر و همچنین است.

آیخان
معنی: آیخان (آی + خان) پادشاه ماه

آیدین
معنی: شفاف و روشن، درخشنده مانند ماه

آیکان
معنی: آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است اصیل، نجیب

آیهان
معنی: آیهان = آیخان (آی + خان) پادشاه ماه

بَکتاش
معنی: فرمانده‌ی یگ گروه، بزرگ ایل؛ هر یک از خادمان و همراهان یک امیر، بزرگ ایل و طایفه.

بِهتاش
معنی: (به = خوب، بهتر، خوبتر، شخص خوب و دارای اخلاق و رفتار نیکو + تاش (ترکی) (پسوند) = هم، شریک، صاحب به علاوه عنوانی برای امیران ترک) به معنی شریک خوب، صاحب اخلاق و رفتار نیکو، ویژگی امیری که دارای اخلاق و رفتار نیکو باشد.

بابر
معنی: ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک

بهادر
معنی: دلیر و شجاع

پارلا
معنی: به معنی درخشنده و نورانی.

تایماز
معنی: پابرجا، استوار

ترخان
معنی: در دوران مغول آنکه خان به او امتیاز ویژه میداده است.

تکش
معنی: نام یکی از پادشاخان ساسله خوارزمشاهیان

تکین
معنی: پهلوان دلاور

تگین
معنی: تکین، پهلوان، دلاور

تورال
معنی: جاوید، همیشه زنده

توسن
معنی: اسب سرکش

توماج
معنی: چرم دباغی شده؛ تیماج (چرمی رنگی که بوی خوشی دارد).

تیمور
معنی: آهن، فولاد؛ نام مؤسس سلسه‌ی تیموریان یا گورکانیان، مشهور به امیر تیمور گورکانی

تیمورتاش
معنی: نام یکی از طوایف ترک

چاووش
معنی: معنی: آن که پیشاپیش زائران با صدای بلند و به آواز اشعار مذهبی می‌خواند؛ مأمور تشریفات در دربار؛ نقیب لشکر و قافله.

خاقان
معنی: لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه

دایان
معنی: سرافرازی، تکیه گاه

دومان
معنی: مه، غبار

ساتکین
معنی: ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می‌خورده‌اند، شراب، محبوب، مطلوب

شانلی
معنی: افتخار آمیز؛ مشهور

شاهسون
معنی: شاه (فارسی) + سون (ترکی)، شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران

طرخان
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی

طغرل
معنی: پرنده شکاری از خانواده باز

نویان
معنی: امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک

منبع:اسم پسر ترکی همراه با معنی

اسم پسر ترکی همراه با معنی


پشتیبانی
  • چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345
مشخصات و اطلاعات فایل
باکس دانلود