تعبیر خواب استفراغ

بدون دیدگاه

تعبیر خواب استفراغ

تعبیر خواب استفراغ

تعبیر خواب استفراغ به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب استفراغ می گوید:
اگر بیند قی کرد و خون برآمد، دلیل زیان است.

تعبیر خواب استفراغ به روایت امام جعفر صادق
امام جعفر صادق(ع) درباره تعبیر خواب استفراغ می فرماید:
دیدن قی کردن ( استفراغ ) در خواب بر شش و جه است.
اول: توبه کردن.
دوم: پشیمانی.
سوم: مضرت (آسیب وزیان)،
چهارم: فرج ونجات از غم.
پنجم: امانت باز دادن.
ششم: گشایش کارهای بسته.

تعبیر خواب استفراغ به روایت حضرت دانیال
حضرت دانیال درباره تعبیر خواب استفراغ کردن می گوید:

اگر کسی درخواب بیند قی کرد ( استفراغ ) و آسان برمی آمد، دلیل که از معصیت توبه کند.
اگر قی نتوانست کرد، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند، دلیل معصیت است و زیان مال باشد.

تعبیر خواب استفراغ به روایت معبران
لیلا برایت می گوید:
دیدن استفراغ در خواب، نشانه آن است که شانس به شما رو می کند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب استفراغ: حوادث مهم در پیش است
فقیران خواب استفراغ خون بییند: پول
ثروتمندان خواب استفراغ خون ببیند: از یک زخم رنج خواهید برد.
خوراکی ها را استفراغ می کنید: شهرت شما رو به تیرگی می رود.
دیگران استفراغ می کنند : از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد.

منبع:تعبیر خواب استفراغ

تعبیر خواب استفراغ


پشتیبانی
  • چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345
مشخصات و اطلاعات فایل
باکس دانلود