معنی اسم اناشید

بدون دیدگاه

معنی اسم اناشید

اسم: آناشید
نوع: دخترانه
ریشه اسم: ترکی,فارسی
معنی: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر

منبع:معنی اسم اناشید

معنی اسم اناشید