معنی اسم طاها

بدون دیدگاه

معنی اسم طاها

معنی اسم طاها

طاها اسم پسرانه است، معنی طاها: (عربی) (= طه)، ( طه. [طاها نگارش فارسیانه طه میباشد].

ریشه اسم طاها

اسم عربی

فراوانی اسم طاها
در حال حاضر تقریباً 23900 نفر با اسم طاها در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

منبع:معنی اسم طاها

معنی اسم طاها