انشا درباره ی باران

بدون دیدگاه

انشا درمورد باران

انشا درباره ی باران

یکی قطره باران ز ابری چکید

خجل شد چو پهنای دریا بدید

از ابری که تمام آسمان را فراگرفته است دوباره باران می‌بارد. باران آنقدر شاعرانه است که دل مرا با خود به دنیای شعر و ادبیات می‌برد. به آن جایی که باران می‌بارد و قطره از دیدن دریا خجل می‌شود.

به این فکر می‌کنم که چرا وقتی یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد؟ شاعر می‌گوید از کوچکی خودش و پهناوری دریا شرمنده شد تا اینکه رفت در دل صدفی جای گرفت و به مروارید تبدیل شد.

شاعر برای تواضع داشتن این شعر را سروده اما به نظر من این قطره‌ها خود مروارید هستند. حتی از مروارید هم ارزشمندتر هستند. چرا که ما برای ادامه حیات به مروارید نیاز نداریم اما به باران نیازمندیم.

البته فقط نیاز نیست که باران را دوست داشتنی می‌کند. باران آنقدر لطیف است که گویی دست طبیعت می‌خواهد به زمین مهربانی کند و او را مثل مادری که کودکش را نوارش می‌کند، لوس کند. باران مثل دانه‌های مرواریدی است که آسمان به زمین هدیه می‌دهد. مثل دامادی که بر سر عروس مروارید می‌پاشد، آسمان هم رشته‌های دراز مروارید را به زمین هدیه می‌کند. باران مثل دعایی است که مستجاب می‌شود و نشانه‌های استجابت را در گوش زمین زمزمه می‌کند. باران یک مهمان است، مهمانی که دست خالی نمی‌آید و دوست داشتن را به خانه ما هدیه می‌آورد.

و لطافت باران همچنان در ادبیات رسوخ می‌کند. خواجه عبدالله انصاری در مناجات‌نامه خود می‌گوید:«الهی… بر جان‌های ما جز بارانِ رحمت خود مبار». این تشبیه رحمت خداوند به باران بسیار زیباست. همه می‌دانیم که رحمت خداوند چقدر بی‌کران است. وقتی خواجه به باران تشبیه‌اش می‌کند، یکی از نشانه‌های بی‌همتا بودن لطافت و مهربانی باران است.

و نه فقط در ادبیات که وقتی باران می‌بارد کشاورزان که رزق‌شان را از زمین می‌گیرند و برای جوانه زدن دانه‌ها به آب نیاز دارند، رو به سوی آسمان کرده و خدا را به خاطر باریدن باران شکر می‌کنند.

باران از جمله نعمت‌های خداست که در زندگی ما نقش بسیاری دارد و ما به خاطر آن باید از خدای مهربان سپاسگزاری کنیم.

انشا درباره صدای باران

صدایی توی دنیا هست که لذت شنیدن آن خستگی و کسالت را رفع می‌کند و آن صدای منظم ریز ریز باریدن باران است.

دلگیرترین روز هفته بود. کلاس در سکوت فرورفته بود. از پنجره که به بیرون نگاه می‌کردی، رنگ خاکستری آسمان توی چشم می‌خورد. معلم داشت از یکی از دانش‌آموزان درس می‌پرسید. بقیه خسته و بی‌رمق نگاهش می‌کردند. آن دانش‌آموز به آهستگی و گاهی با اشتباه جواب می‌داد و بیشتر مواقع سکوت می‌کرد.

در همین وقت ناگهان صدایی برخاست. صدایی که مثل نوازش گوش‌ها و یا دست کشیدن بر سر احساس بود. خستگی از تن همه در رفت. بر لب‌هایی که تا چند دقیقه پیش به طرف پایین کشیده بودند، لبخند نشست.

صدای برخورد باران با پنجره کلاس به گوش می‌رسید و هر دانش‌آموزی چیزی می‌گفت. صدای باران یک نفر را یاد بچگی‌هایش می‌انداخت که با بچه‌ها توی کوچه زیر باران بازی می‌کردند. یکی از بچه‌ها گفت:«من صدای باران را که می‌شنوم، یاد صدای پای پدرم می‌افتم که به خانه نشاط می‌آورد. صدای پای باران واقعا زیبا و نشاط آور است».

یکی دیگر گفت:«من با صدای باران یاد موسیقی می‌افتم. من به موسیقی علاقه زیادی دارم و به نظرم سمفونی باران زیباترین موسیقی دنیا است». دیگری بی‌مقدمه و با لحن شاعرانه گفت:«بیا تا شعر باران را بخوانیم…» بچه‌ها با صدای بلند خندیدند و به او گفتند که باران، شاعرش کرده است.

پس از دقایقی زنگ خورد و دانش‌آموزان با خوشحالی از کلاس بیرون رفتند تا همراه باران سرود زندگی بخوانند.

صدای باران همیشه زیبایی‌های زندگی را به خاطر می‌آورد. صدای باران زیباست و شعر باران زیباترین شعر هستی است. من که عاشق صدای باران هستم.

منبع:انشا درباره ی باران

انشا درباره ی باران

تعبیر خواب باران

بدون دیدگاه

تعبیر خواب باران باریدن

تعبیر خواب باران

حضرت دانیال گوید: باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده‌ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده‌اید و می‌بینید که باران می‌بارد و در همه جا یکسان فرو می‌ریزد بسیار خوب است

لوک اویتنهاو می‌گوید:
باران: استفاده، سود
باران و آفتاب با هم: یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد
اچ میلر می‌گوید:
دیدن باران در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد.
اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد.

تعبیر خواب باران شدید
دانیال نبی:
اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می‌بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.
اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.

مطیعی تهرانی:
اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه‌ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می‌خورد از یک حادثه بد خبر می‌دهد مخصوصاً روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته‌اند.
اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می‌بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می‌گریزند و سر پناه می‌جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می‌افتد.

آنلی بیتون: دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

محمدبن سیرین گوید: اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می‌بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می‌کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می‌بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می‌بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می‌بارید، چنانکه جوی‌ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی‌ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

تعبیرخواب باران آرام
دانیال نبی: اگر بیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.
تعبیر خواب باران به روایت امام صادق
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است.
رحمت
برکت
فریاد خواستن و دادخواهی
رنج و بیماری
بلا
کارزارو جنگ
خون ریختن
فتنه
قحطی
امان یافتن
کفر
دروغ

تعبیر خواب باران در خانه
مطیعی تهرانی: اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد و بام و در خانه‌های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می‌دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می‌بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده‌تان باشید.

تعبیر خواب باران تیره
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می‌بارد، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد.

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که باران می‌بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولاً رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می‌دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می‌شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می‌شود.

دیدن باران بی وقت در خواب
منوچهر مطیعی: مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلاً در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده‌اید ببینید باران می‌بارد. این خواب به شما خبر از غمی می‌دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصاً اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می‌ریزد.

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران
مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد و شما با آب باران (از ناودان یا آبی که در گودال‌های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می‌کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می‌گیرید. معبران اسلامی نوشته‌اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می‌رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می‌یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می‌پردازید.

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران
مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر باران طوری می‌بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می‌کند به سفر می‌روید و از این سفر سودی عایدتان می‌گردد. اگر در خواب بینید که باران می‌بارد و شما صدای ریزش آن را می‌شنوید و از شنیدن آن خوشتان می‌آید و لذت می‌برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می‌شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

اچ میلر: اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود.

تعبیر خواب شنیدن صدای باران
آنلی بیتون می‌گوید:
شنیدن صدای ضربه‌های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.
اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می‌خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.

تعبیر خواب باران از سقف خانه
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می‌کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه‌های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.

منبع:تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

فواید باران

بدون دیدگاه

آفرینش و شگفتی های آب

فواید باران

اگر در یک روز بارانی ، مهمان طبیعت سرسبز و زیبا شویم ، دانه های طراوت بخش باران را می بینیم که دست نوازش بر پیکر طبیعت می کشند. باران ، این موهبت الهی ، نه تنها طبیعت که جان آدمی را نیز زنده و شاداب می سازد. قطرات باران گویی همچون رشته هایی زمین و آسمان را به هم پیوند می دهند و قدرت لایزال خداوند و رحمت بی پایان او را به نمایش می گذارند. با ریزش باران ، همه چیز بوی زندگی و حرکت و نشاط می گیرد.
جنگلهای انبوه ، سبزه زارهای باصفا،کشتزارهای زیبا و گلستانهای دل انگیز همه به برکت نزول باران ، زینت بخش زمین شده اند. حتماً متوجه شده اید که بحت امروز ما درباره نقش آب و باران در جهان هستی است.
*** هیچ کس تردید ندارد که آب مایه حیات و دوام زندگی تمام موجودات زنده است شاید توصیف ارزشها و فواید زندگی بخش آب ، ساده به نظرآید، اما باید گفت که هنوز با وجود مطالعات دقیق و تحقیقات فراوان ، برخی از شگفتی های آب ازجمله معماهای حل نشده بشری است. حدود سه چهارم کره زمین را آب فرا گرفته است که تنها بخش اندکی از آن برای انسان قابل نوشیدن است. بی گمان ، ساده ترین و مهمترین فایده آب در زندگی ، رفع تشنگی و عطش است. انسان بدون غذا می تواند چند روزی زنده بماند ، ولی دراثر تشنگی ، زود ازپای درمی آید. در تاریخ زندگی پیامبر اسلام (ص ) آمده است که ایشان وقتی که آبی می نوشید، چنین می فرمود :
سپاس خداوندی که به رحمتش ما را از آب شیرین و گوارا سیراب و آن را به خاطر گناهانمان شور و تلخ قرار نداد.
حال ببینیم که این آب گوارا و نوشیدنی ، چگونه در دسترس انسان و سایر موجودات زنده قرار می گیرد. تشعشعات خورشید ، سبب تبخیر آب اقیانوسها و همچنین سطوح زمینهایی می شود که پوشیده از آب هستند. بخارهایی که بدین ترتیب حاصل می شوند ، از سطح زمین بالا می روند و در نتیجه تراکم ، توده های سنگین ابر را تشکیل می دهند. اینجاست که بادها نقش خود را به زیبایی آغاز می کنند. امواج باد، توده های غول پیکر ابر را بر دوش خود حمل می کنند و به سوی سرزمینهای دیگر پیش می برند. وزش باد ، رایحه دل انگیزی را نیز ایجاد می کند که نزول باران را بشارت می دهد سپس از توده های عظیم ابر، دانه های باران فرود می آید. قسمتی از این باران به دریاها و اقیانوسها می ریزد ، اما بارانهایی که به خشکی می بارند ، سرنوشتی دیگر دارند.
*** قسمتی از آنها را نباتات جذب می کنند قسمتی دیگر از باران ، آرام و ملایم بر زمین می نشیند و آهسته در خاک نفوذ می کند. قشر بیرونی پوسته زمین از دو طبقه کاملاً مختلف تشکیل یافته است. طبقه نفوذپذیر و طبقه نفوذناپذیر. اگر تمام قشر زمین نفوذپذیر بود ، آبهای باران فوراً در اعماق زمین فرو می رفتند دراین صورت بلافاصله حتی بعد از یک باران تند ، همه جا خشک می شد اما خداوند قسمتی از پوسته زمین را نفوذ ناپذیر قرار داده تا آبها در آن نقطه مهار شوند و ذخیره گردند و بعداً ازطریق چشمه ها ، قناتها و چاهها مورد استفاده قرار گیرند. این آب گوارایی که ما امروز از چاه عمیق بیرون می کشیم و با نوشیدن آن جان تازه پیدا می کنیم ، ممکن است از قطرات بارانی باشد که سالها قبل در اعماق زمین برای امروز ذخیره شده است ، بی آنکه فاسد شود.
*** نکته قابل توجه در تبخیر آب اقیانوسها و دریاها ، این است که املاح محلول در آب که باعت شوری و تلخی آن می شوند ، بخار نشده و به بالا صعود نمی کنند. اگر املاح محلول در آب نیز تبخیر می شدند و به آسمان می رفتند، ابرهایی شور و تلخ را تشکیل داده و قطره های باران درست همانند آب دریاها، شور و تلخ فرو می شدند اما آب باران، شیرین، گوارا و اگر هوا آلوده نباشد، از خالص ترین و پاکترین آبهاست که برای نوشیدن انسان وسایرموجودات نیز مناسب است.
*** قرآن کریم ، درآیات متعددی به زیبایی و با ظرافت هایی خاص از آب باران و کارکردهای این موهبتهای الهی یاد کرده است.
در سوره انبیاء قسمتی از آیه 30 ، آب سرچشمه حیات و زندگی معرفی شده است و می خوانیم :
«و جعلنا من الماء کل شی ء حی» و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم.
*** براساس یافته های علمی ، منشأ حیات ، آب است و نخستین موجود یا موجودات زنده ، به صورت حیوانات تک سلولی در آب دریاها پدیده آمده اند.
مرحوم علوم طباطبائی ، مفسر بزرگ قرآن ، دراین مورد می گوید : اشاره قرآن به ارتباط حیات با آب ، که امروز در بررسیهای علمی جدید
روشن شده است ، از معجزات جاودان قرآن کریم است.
*** خداوند ، در قرآن با اشاره به حرکت ابرها و نزول باران ، از رویش گیاهان و سبزی و خرمی زمین یاد کرده است. همچنین فایده های متعدد آب را بیان کرده که با آن چگونه زمینهای خشک و مرده ، حیاتی دوباره می یابند.
در سوره فصلت آیه 39 می خوانیم :
از آیات خداوند این است که زمین را خشک می بینی ، اما هنگامی که آب بر آن می فرستیم ، به جنبش درمی آید و نمو می کند. همان کسی که آن را زنده کرد ، مردگان را هم زنده می کند و او بر همه چیز تواناست.
در سوره نحل آیه 10 نیز می خوانیم : او کسی است که از آسمان آبی فرستاد که شرب ( نوشیدنی ) شما از آن است و گیاهان و درختان که حیوانات خود را در آن به چرا می برید نیز از آن است.
بنابراین باران منبع و سرچشمه نعمت های فراوانی است در آیاتی خداوند از موهبتهایی مانند باغها و درختان انگور و خرما و سایر میوه ها نیز یاد می کند که همه به برکت باران به وجود آمده اند. با بارش باران ، بذرهای کوچک که در اعماق خاکها نهفته اند، درنهایت ظرافت و لطافت از خاک تیره سربر می آورند و در معرض تابش آفتاب و وزش نسیم قرار می گیرند و سرانجام این بذرها به گیاه و یا درختانی تنومند تبدیل می شوند. قطرات باران نه چندان درشتند که زراعتها و زمین را ویران کنند و نه چندان کوچکند که در فضا سرگردان بمانند. اینجاست که خداوند به مقتضای لطفش باران را به اندازه ای معین می فرستد.
*** بدون شک آب باران تنها برای نوشیدن انسان و روئیدن گیاهان و درختان نیست بلکه شستشوی زمینها و پاک شدن محیط زیست از عوامل آلودگی و میکروبهای بیماری زا ، تصفیه هوا و ایجاد رطوبت و لطافت لازم در هوا ، از دیگر فواید باران و آب است. باران همچنین در تعدیل هوای بسیار سرد و یا بسیار گرم نیز تأثیر بسزایی دارد.
مسلماً هدف آیات قرآن این است که انسان را متوجه قدرت لایزال خداوند و لطف و احسان و مهربانیش نماید. ما نیز با تدبر دراین آیات، زبان به حمد و ستایش خداوند می گشائیم و او را به خاطر بخششهای بیکرانش و ازجمله نعمت پرارزش آب سپاس می گوئیم.

منبع:فواید باران

فواید باران