تعبیر خواب پتو

بدون دیدگاه

تعبیر خواب پتو

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ خواب پتوی کثیف ، نشانه خیانت و بی وفایی است .

۲ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانه اقبال است . و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت .

تعبیر خواب پتو به رنگ های مختلف

● سبز:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پتو سبز رنگی داری، یـعـنـی زن تو دیندار و باایمان خواهد بود .

● سفید:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پتو سفید رنگی داری، یـعـنـی زن تو ثروتمند و پرهیزکار خواهد بود.

● قرمز:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پتو قرمز رنگی داری، یـعـنـی زن تو اهل طرب و خوشی و خوش‌گذرانی خواهد بود.

● سیاه:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پتو سیاه رنگی داری، یـعـنـی زن تو عالم و دانشمند خواهد بود.

● زرد:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پتو زرد رنگی داری، یـعـنـی زن تو شبیه آدم‌های مریض و رنگ‌پریده خواهد بود.

● لحاف رنگارنگ:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پتو رنگارنگی داری، یـعـنـی زن تو فریبنده خواهد بود

تعبیر خواب لحاف

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است.

اول: زن عالمه.

دوم: کنیزک دوشیزه.

سوم: عزو جاه و مقام.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

لحاف در خواب، به زن تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که لحافی را به روی خود میکشد، زن میگیرد یا به آسایش و استراحت میرسد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن لحاف در خواب، نشانه قدم نهادن به محیطهای دلپذیر و لبریز از آسایش است .

اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که رفتار سنجیده و عاقلانه اش او را نزد مردی مقبول جلوه خواهد داد ، تا آنجا که او را به همسری خود برخواهد گزید

تعبیر خواب پتو و لحاف گران قیمت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید پتویی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می‌یابد و خوب می‌شود. و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می‌شوید

تعبیر خواب لحاف و پتوی کثیف

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن پتوهای کثیف در خواب ، علامت آن است که با دیگران رفتار پسندیده ای نخواهید داشت ، و برای یافتن همسری مطلوب شکست خواهید خورد .

منوچهر مطیعی تهرانی:

چنان چه مشاهده کنیم تخت خواب و روتختی ما چرک است همین طور لحاف و تشک و اشیا دیگری که ابزار خوابیدن هستند کثیف شده‌اند گویای آن است که در محیط خانه و خانواده ناراحت می‌شویم و بین ما و همسرمان اختلاف پدید می‌آید.
اگر در خواب ببینید پتوی شما کثیف است همسرتان بیمار می‌شود

تعبیر خواب لحاف و پتوی نو

آنلی بیتون می گوید:

خواب پتوی تمیز و پاکیزه، نشانه اقبال است و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن لحاف درخواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو بخرید، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد. اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود.

تعبیر خواب لحاف و پتوی کهنه

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر ببینید پتو کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می‌شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می‌شود.
اگر مردی در خواب ببیند پتوی پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و پتو جدیدی خریده از زن خود جدا می‌شود و همسر دیگری اختیار می‌کند. همین تعبیر هست برای زن که نشان می‌دهد از شوهر جدا می‌شود و به همسری دیگری در می‌آید.

منبع:تعبیر خواب پتو

تعبیر خواب پتو