تعبیر خواب طاووس

بدون دیدگاه

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی‌های جهان به او القا می‌کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می‌تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده‌اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می‌گیرد او را می‌فریبد، از راه به در می‌برد و به باطل می‌کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می‌خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می‌گشاید و جلوه می‌کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می‌یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته این را خود بیننده خواب بهتر می‌داند که چه چیز زودتر فریبش می‌دهد. هستند کسانی که فریب زن را می‌خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می‌دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.

حضرت دانیال گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

محمدبن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن طاووس بر دو وجه بود.
پادشاه عجم (پادشاه).
بزرگی مالدار (شخص بزرگ و ثروتمند).
لوک اویتنهاو می‌گوید: طاووس: ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن طاووس عمر زیاد شود

هانس کورت می‌گوید: دیدن طاووس در خواب، بیانگر آن است که به دام افراد حیله‏‌گر گرفتار می‌‏شوید.

تعبیر خواب کشتن طاووس

جابرمغربی گوید: اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب صدای طاووس

برایت می‌گوید: شنیدن صداى طاووس بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید

تعبیر خواب پر طاووس

لوک اویتنهاو می‌گوید: پر طاووس: تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی

لیلا برایت: دیدن پر طاووس در خواب، بیانگر آن است که انسان متکبرى هستید.

منبع:تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب لواشک

بدون دیدگاه

مزه ترش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لواشک

تعبیر خواب لواشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن ترشی‌ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی است.
ترشی در خواب غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه دار باشد و هم کهنه می‌شود و باقی می‌ماند بی آن که بتوانیم در رفع آن بکوشیم.

تعبیر خواب لواشک
مطیعی تهرانی در حالت کلی خوردن لواشک را در خواب غم و اندوه برای بیننده خواب می‌داند به خصوص اگرمزه ترش آن را در رؤیا حس کنید.

تعبیر خواب لواشک خوردن توسط زن

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر زنی در خواب ببیند که لواشک می‌خورد پس از یک دوره ناراحتی و اندوه صاحب فرزندی خواهد شد.

منبع:تعبیر خواب لواشک

تعبیر خواب لواشک

تعبیر خواب ماشین

تعبیر خواب ماشین سواری

دیدن ماشین (اتومبیل) و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم به حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین می‌تواند سمبلی از از حرکت رو به جلو و هر گونه توقف اتومبیل اشاره ضمنی به عدم توانایی در پیمودن مسیر دارد. آنلی بیتون ماشین را نمادی از تغییر و تحول در زندگی و تلاش برای سوار شدن آن در خواب را بیانگر کوششی در رسیدن به آرزوها و اهداف زندگی می‌داند. همچنین همسفر شدن با فردی خاص در ماشین می‌تواند نشانه ای از رابطه خوب بیننده خواب با همسفرش باشد. دیدن رویاهایی به مانند ماشین و اتومبیل همواره بایستی بر اساس شرایط فرد بیننده خواب تعبیر گردد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب یک اتومبیل: خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده می‌شود.
شما یک اتومبیل دارید: یک هدیه مهم دریافت می‌کنید.

تعبیر خواب رانندگی با ماشین

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می‌کنید، نشانه آن است که رقابت ناسالم و حسادت زیاد، نشاط و خوشی را از شما دور می‌کند.
اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شما خراب و متوقف می‌شود، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید، ادامه نمی‌یابد.

تعبیر خواب خریدن ماشین

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب اتومبیلی خریدید، نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید. اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که صدمه‌ی مالی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب اتومبیل به روایت کتاب سرزمین رویاها

به تنهایی رانندگی می‌کنید: بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.
به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید: باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می‌کنند دفاع کنید.
با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوس‌هایتان غلبه کنید.
با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید: نقطه ضعف‌های شما نمایان می‌شود.
به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید.
یک تصادف اتومبیل: علامت رسیدن پول
اتومبیل واژگون می‌شود ولی شما جان سالم بدر می‌برید: از رقیب بپرهیزید.
به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید: بزودی به یک راز پی می‌برید.
به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید: به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

منبع:تعبیر خواب ماشین سواری

تعبیر خواب ماشین سواری

تعبیر خواب کفن

بدون دیدگاه

تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب کفن

اگر کسی در خواب دید که مرده و او را کفن می کنند، عمرش دراز می شود. اگر دید که کفن مرده ها را سرقت می کرد، مال حرام بدست می آورد و بیننده چنین خوابی را به آدمی فاسق و منافق می توان تعبیر کرد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند که از بهر مرده کفن می ساخت و آن کس معروف بود، دلیل رنج و بلا است. اگر ببیند که کفن از مرده بکند، دلیل که در دنیا طرف آن مرده جوید. اگر ببیند که او مردگان را کفن می کند، دلیل که از مرده مال حرام بدست آورد. اگر بیننده مفسد بود، منافق باشد و بد دین.

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند: دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.
مال،
ظاهرشدن مشکل،
فساد دین.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن کفن در خواب، نشانه بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می‌باشد. کسادی در کار راه خواهد یافت، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند.

تعبیر خواب در آوردن کفن

ابن سیرین: اگر مشاهده کردید که کفن از تن مرده ای در می‌آورید در دنیا در راه آن مرده قدم بر خواهد داشت.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است.

تعبیر خواب کفن کردن مرده

محمد بن سیرین: اگر ببیند به مانند یک غسال مردگان را در کفن می‌کند بیانگر آن است که از شخص مرده مالی حرامی بدست می‌آورد و اگر بیننده خواب فرد فاسقی باشد منافق و بد دین خواهد شد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

آنلی بیتون: دیدن اجساد کفن پوش در خواب، نشانه بداقبالی و بدبختی است. اگر خواب ببینید کفن از روی جسدی کنار زده می‌شود، نشانه آن است که مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد.

منبع:تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب چاق شدن

بدون دیدگاه

تعبیر خواب چاقی یا چاق شدن در خواب چیست؟ چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. همچنین معبرین غربی معتقدان بیانگر تغییری خوب در زندگیتان است. شما در جایی از زندگی تان فراوانی را تجربه می کنید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

تعبیر خواب چاق شدن

تعبیر خواب چاق شدن

تعبیر خواب چاقی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید
تعبیر خواب چاقی یا چاق شدن در خواب چیست؟ چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. همچنین معبرین غربی معتقدان بیانگر تغییری خوب در زندگیتان است. شما در جایی از زندگی تان فراوانی را تجربه می کنید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

تعبیر خواب چاقی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید
تعبیر خواب چاق شدن زن
در سر زمین رویاها آمده:

یک زن خواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد .
یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست .
یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقت

تعبیر خواب چاق شدن مرد
در سر زمین رویاها آمده:

یک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .

تعبیر خواب چاق شدن دیگران
آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت

در سر زمین رویاها آمده:

بستگان چاق شده اند : پول
دیگران چاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناک
دیگران چاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست.

تعبیر خواب چاق شدن

تعبیر خواب چاق شدن دختر

در سر زمین رویاها آمده:

یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .

تعبیر خواب چاق شدن فرزندان

در سر زمین رویاها آمده:

فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

منبع:تعبیر خواب چاق شدن

تعبیر خواب چاق شدن

تعبیر خواب بادکنک

بدون دیدگاه

خواب بادکنک

تعبیر خواب بادکنک

خواب بادکنک نشان از آرزوی های بزرگ و کوچک در زندگی است. سقف این آرزوها به اندازه بادکنک در خواب بستگی دارد.
آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن بادکنک در خواب ، علامت آن است که در صورتی که مراقب سلامت خود نباشید در آینده با مشکلات زیادی روبرو می شوید .
اگر در خواب بچه ها را مشغول بادکردن بادکنک ببینید ، نشانه آن است که انتظاری که برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید ، برآورده نمی شود
کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب بادکنک : دیدن بادکنک در خواب نشانه چیست ؟
خواب بادکنک و یا پرت کردن بادکنک پر آب در خوابتان بیانگر انفجار احساسات است. نا امیدی و خشمتان را به شیوه ای غیر مستقیم و بازی بازی، تخلیه می کنید. شما در تجربه کردن احساسات واقعی تان مشکل دارید
خواب دیدن کسی که بادکنک پر آب به شما پرت می کند بیانگر احساسات منفی یا خشمی است که مستقیم به سمت شماست اما شما به آن بی توجه هستید
خواب بادکنک های زیاد
بادکنک های زیاد در خواب نشان از امیدها و آرزوهایی است که برای دیگران دارید. اگر در خواب دسته ای از بادکنک را در دست گرفته باشید تعبیرش مسئولیتی است که برای رسیدن به رفاه دیگران بر دوش خود می بینید.
خواب بادکنک شب تولد
اگر خواب بادکنک شب تولد دیدید به این معنی است که خاطره خوبی از گذشته دارید.
خواب ترکیدن بادکنک
دیدن خواب ترکیدن بادکنک نشان دهنده آن است که شما بیش از حد تحت فشار قرار گرفته اید و نمی توانید ذهنتان را کنترل کنید.
تعبیر خواب باد کردن بادکنک
اگر در خواب ببینید که بادکنک را باد می کنید به این معنی است که اهداف و آرزوهای شما مورد حمایت قرار می گیرند و شما برای انجام کارهایتان انگیزه می گیرید.
خواب ناپدید شدن بادکنک
اگر در خواب دیدید که بادکنک به آسمان رفت و ناپدید شد دلیل بر ناکامی و شکست در انجام کارهایتان است و ممکن است به دلیل ضعف های خودتان در انجام آن باشد.
تعبیر رها کردن بادکنک
خواب رها کردن بادکنک تعبیرش این است که شما نسبت به مسائل اطراف بی توجه هستید و این بی توجهی باعث شکست و ضرر شما می شود.
خواب بادکنک بازی
خواب بادکنک بازی نشانه لذت های سرگرم کننده و شادی های کوچک است که باید به آنها بیشتر توجه کنید.
خواب بادکنک قرمز
بادکنک قرمز در خواب ، نشان دهنده آرزوهای کوچک اما شیرین در زندگی است.
اگر در خواب بادکنک قرمز در دست داشتید نشانه رسیدن به آرزوهای کوچک و شیرین است
دیدن بادکنک آبی در خواب
خواب بادکنک آبی پیش بینی اخبار نا امید کننده در زندگی است.
اگر در خواب بادکنک آبی را رها کردید تعبیرش این است که نجات خواهید یافت.
بادکنک سفید در خواب
خواب بادکنک سفید نشان از وضعیت بد اجتماعی است که یا در حال حاضر با آن درگیر هستید یا در آینده با آن مواجه خواهید شد.
خواب بادکنک زرد
بادکنک زرد در خواب نماد انرژی و عقل است.
خواب بادکنک نارنجی
خواب بادکنک نارنجی نشانه تکیه کردن شما به دیگران است که باعث نشاط روح شما می شود.
خواب بادکنک بنفش
بادکنک بنفش در خواب نشان از غرور و اعتماد به نفس بسیار است.
بادکنک سیاه در خواب
خواب بادکنک سیاه نشان دهنده افسردگی و نا امیدی است
بادکنک زرد در خواب
اگر در خواب بادکنک زرد داشتید یعنی کسی به شما کمک می کند تا به مشکلات غلبه کنید.

دیدن خواب بادکنک صورتی

تعبیر خواب بادکنک

تعبیر خواب بادکنک

خواب بادکنک صورتی نماد جستجو برای پیدا کردن عشق ناب است و نشان می دهد به زودی تجربه این عشق را تجربه خواهید کرد.
خواب بالون سواری
خواب بالون سواری نشانه آنست که قادر خواهید بود که بر موانع و مشکلات غلبه کنید.
اگر بالون در هوا ترکید و به زمین پرت شدید تعبیرش خوب نیست و نشان از شکست در زندگی کاری و شخصی شما دارد. هر چه بالون بالاتر باشد اهداف شما دست نیافتنی تر خواهد بود.

منبع:تعبیر خواب بادکنک

تعبیر خواب بادکنک

تعبیر خواب آیه الکرسی

از امام باقر (ع) روایت شده است: کسی که ایه الکرسی را یک بار بخواند، خداوند، او را از دو هزار بدی و ناگواری دنیا و هزار بدی و ناگواری آخرت دور می‌کند که آسان‌ترین ناگواری دنیا، فقر و آسان‌ترین ناگواری و ناراحتی آخرت، عذاب قبر است. با توجه به مستحب بودن آیه الکرسی در بیداری، دیدن آن در خواب نیز تعبیر خوبی به‌همراه خواهد داشت.

تعبیر خواب خواندن آیه الکرسی

حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن آیه الکرسی در خواب، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است.

محمد ابن سیرین: اگر بیند آیه الکرسی را خواند، دلیل که از آفت‌ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

منبع:تعبیر خواب آیه الکرسی

تعبیر خواب آیه الکرسی