تعبیر خواب هویج

بدون دیدگاه

تعبیر خواب هویج چیست؟

تعبیر خواب هویج

1ـ دیدن هویج در خواب ، نشانه سلامت و سعادت است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانه آن است که در سن پایین ازدواج می کند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .

محمدبن سیرین گوید: دیدن هویج درخواب ،دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل که غمی به وی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن هویج درخواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت. اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود که به گوشت پخته باشند.

منبع:تعبیر خواب هویج

تعبیر خواب هویج