فاصله خورشید

فاصله زمین تا خورشید

فاصله متوسط خورشید با ما کمتر از ۱۵۰ میلیون کیلومتر است. چون زمین در یک مسیر یا مدار کاملا دایره ای شکل به دور خورشید نمی گردد، بلکه این مدار بیضی شکل است، بنابراین فاصله خورشید تا زمین در طول سال تغییر می کند. در علم نجوم وقتی که زمین دارای نزدیکترین فاصله با خورشید است( ستاره شناسان می گویند در حضیض است) این فاصله زیر ۱۴۷ میلیون کیلومتر است. در حالی که در بیشترین فاصله ( اوج) این مقدار بالغ بر ۱۵۲ میلیون کیلومتر است.
فاصله خورشید با زمین به عنوان ” واحد نجومی” شناخته شده است و اغلب اوقات به عنوان واحد فاصله در منظومه شمسی به کار برده می شود. دانش دقیق از میزان واحد نجومی دارای بیشترین اهمیت در تعیین فواصل ستارگان به وسیله روش اختلاف منظر می باشد. این روش عبارت از جابه جایی ظاهری یک شیء رویت شده در نتیجه اختلاف در موقعیت نظاره گر می باشد. اگر چه برای بیش از ۲۰۰۰ سال سعی شد تا این فاصله را اندازه بگیرند، اما قبل از سال ۱۸۶۰ میلادی که مقدار آن دقیق به دست آمد تلاش ها به نتیجه نرسیدند.

منبع:فاصله زمین تا خورشید

فاصله زمین تا خورشید