ذکر روز سه شنبه

بدون دیدگاه

ذکر روز سه شنبه

مهربانم؛ ای که مهربان ترینی

و مهربان تر از ” تو ” نبوده ُ نیست ُ نخواهد بود
روزم را با نام ” تو ” آغاز می کنم
که ” تو ” سر چشمه ی همه خوبی هایی

«یا ارحم الراحمین»

ذکر روز سه شنبه صد مرتبه “یا ارحم الراحمین” می باشد.

منبع:ذکر روز سه شنبه

ذکر روز سه شنبه