معنی اسم مارال

بدون دیدگاه

معنی اسم مارال

معنی اسم مارال چیست؟

مارال اسم دخترانه است، معنی مارال: 1- (ترکی) مرال، گوزن، آهو؛ 2- (به مجاز) زیبا و خوش اندام.

ریشه اسم مارال

اسم ترکی

فراوانی اسم مارال
در حال حاضر تقریباً 16750 نفر با اسم مارال در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

منبع:معنی اسم مارال

معنی اسم مارال