تعبیرخواب مو

بدون دیدگاه

خواب مو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب مو از دید ابن سیرین

تعبیر خواب مو درآوردن ، اگر کسی که اصلع است (یعنی جلوی سرش مو ندارد، که معمولاً به حالت او طاسی ارثی گفته می‌شود) در خواب ببیند مو درآورده است، یعنی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری. اگر کسی که کچل است [کَل می‌باشد] در خواب ببیند مو درآورده است، یـعـنـی بدهکار می‌شود.

تعبیر خواب طاس شدن، اگر در خواب ببینی با شخصی کچل، ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ دوست می‌شوی.

تعبیر خواب موی پیشانی، اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یعنی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یعنی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.

تعبیر موی حیوانات، چهارپا، مال و اموال کم و اندک می‌باشد.

تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد.

تعبیر خواب موی گردن، اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت می‌شود.

تعبیر خواب مو از دید حضرت امام صادق (ع)

تعبیرخواب مو

تعبیر خواب تراشیدن مو بر 5 دلیل است:

حج-مسافرت-عزت-امنیت-دولت

تعبیر خواب مو از دید حضرت یوسف (ع)

تعبیر خواب سر تراشیدن از غم بیرون آمدن است.

تعبیر خواب دیدن درازی موی سر درازی عمر است.

تعبیر خواب دیدن موی سر دراز رنج کم است.

تعبیر خواب کندن موی جدایی از همسر است.
تعبیر خواب مو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب موی آلت تناسلی مرد، اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی [دقت کن که گفته شده روی آلت مو درآید!… که به طور طبیعی مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می‌کند].

تعبیر خواب موی سینه، اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.

تعبیر خواب موی صورت، اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

اگر ببینی موهای سینه را تراشیده‌ای، یـعـنـی قرض خود را پرداخت می‌کنی.

تعبیر خواب کچل شدن، اگر مردی در خواب ببیند که موی سرش ریخته‌ است، یـعـنـی فامیل و بستگانش، مال و اموال او را تلف خواهند کرد.
تعبیر خواب مو از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب مو مانند موی سر به مال و عمر طولانی تعبیر می شود.

کندن یا تراشیدن موی زیر بغل ادای وام و قرض است.

تعبیر خواب زلف درستکاری است.

تعبیر خواب مو از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کوتاه کردن مو ، غم است.

تعبیر خواب موی بلند ، قدرت و اهمیت است.

تعبیر خواب شستن موها ، دل نگرانی است.

تعبیر خواب بستن مو ، ناراحتی است.

تعبیر خواب موی قرمز ، دوروئی است.

تعبیر خواب موی سیاه ، خوشبختی است.

تعبیر خواب موی بور ، شادی است.

تعبیر خواب موی سفید ، شادمانی است.

تعبیر خواب شانه کردن موها ، ضرر در امور کاری است.

تعبیر خواب موی گیس کرده ، مورد تمسخر واقع شدن است.

تعبیر خواب موی فر خورده ، برای صنعتگران سود در امور کاری است.

تعبیر خواب ریزش مو ، ناراحتی است.

تعبیر خواب سوزاندن مو ، خیانت ، زندگی توام با بدبختی است.

تعبیر خواب موها را بیش از حد کوتاه کردن ، یک سوگوار در خانواده است.

تعبیر خواب موی ژولیده ، سوء تفاهم در خانواده است.

تعبیر خواب رنگ کردن موها ، دورویی است.

تعبیر خواب موخوره و یا موهای در هم ریخته ، خوشبختی است.

تعبیر خواب مو از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب موهای حنائی یا سرخ ، وسوسه بر سر راهتان پدیدار می شود.

تعبیر خواب موهای بلوطی ، شهوترانی خواهید کرد .

تعبیر خواب موهای سفید ، نجابت و احترام است.

تعبیر خواب موهای طلائی ، یک دوستی پاک است.

تعبیر خواب موهای سیاه ، یک تصادف است.

تعبیر خواب موهای شما رفته رفته سفید می شود ، باید سختی و رنج را تحمل کنید .

تعبیر خواب موهایتان را دم اسبی می کنید ، شما خواستار چیزهای پوچ و بیهوده هستید .

تعبیر خواب موهای برس کشیده دارید ، به شما خیانت می شود

تعبیر خواب از موهای خود راضی هستید ، یک دوست جدید پیدا می کنید .

تعبیر خواب خواب موهای خود را می بینید ، شادی شما ادامه پیدا می کند .

تعبیر خواب خواب ببینید که موهایتان می ریزد ، شوک است

تعبیر خواب شما نگران هستید چون موهایتان سفید می شود ، از خانواده خود جدا خواهید شد .

تعبیر خواب موهای اشخاص دیگر ، کارهای شما احتیاج به توجه بیشتری دارند .

تعبیر خواب موهای مجعد ، عصبی و پرخاشگر خواهید شد .

تعبیر خواب موهای سیاه و مجعد کوتاه ، یک دوره ناراحتی در پیش است

تعبیر خواب موهای تراشیده مانند زندانیان ، موفقیت است

تعبیر خواب موهای بلند یک رهبر ارکستر ، دوران خوشی و شادمانی نزدیک می شوند .

تعبیر خواب مردی با موهای بسیار بلند ، وقار و احترام است

تعبیر خواب مردی با موهای بسیار کم ، شانس است

تعبیر خواب ریزش مو ، یک دوست را از دست می دهید .

تعبیر خواب مو می سوزد ، مرگ یکی از آشنایان است

تعبیر خواب موهای کوتاه ، ناراحتی و کمبود مالی است

تعبیر خواب موهای بلند ، چیز بسیار پرارزشی دریافت می کنید

تعبیر خواب موهایتان را کوتاه می کنید ، منفعت مالی است

تعبیر خواب موهایتان را با قیچی کوتاه می کنید ، پول است

تعبیر خواب موهایتان را رنگ می کنید ، شما خودخواه هستید

تعبیر خواب شخصی موهای شما را می کشد ، دشمنان درصدد صدمه زدن به شما هستند .

تعبیر خواب برای شما مشکل است که موهایتان را صاف کنید ، کاری دشوار و طولانی در پیش است .

تعبیر خواب موهایتان را برس می زنید ، محتاج به پول خواهید شد .

تعبیر خواب موهایتان را می شوئید ، غم است

تعبیر خواب موهایتان را در ناحیه پشت گوش کوتاه می کنید ، یک دوره ناراحتی و ناکامی است

تعبیر خواب موهای شما بخوبی شانه شده اند ، ۱- از یک رفاقت لذت خواهید برد ۲- کارهائی که رو به خرابی میرفتند همگی ترتیب پیدا می کنند .

تعبیر خواب موهایتان بهم ریخته اند ، یک کار قضائی بسیار طولانی در پیش دارید .

تعبیر خواب مو می خورید ، شادی است.

تعبیر خواب یک زن خواب ببیند که موهایش را از دست میدهد ، ضررهای مالی است

تعبیر خواب موهایتان را فر کرده اید ، روابط عشقی شما در خطر ناکامی هستند .

تعبیر خواب موهایتان را بهم می ریزید ، مشاجره در خانواده است

تعبیر خواب شما موهای سفید وخیلی بلند دارید ، می توانید امیدهای بزرگ داشته باشید .

تعبیر خواب شما موهای بلند و خارق العاده دارید ، پیروزی شما بر مخالفان شما حتمی است .

تعبیر خواب موهای شما بلند هستند و به زمین می رسند ، در عشق به خیانت بر می خورید .

تعبیر خواب یک مرد با موهای سفید و کوتاه ، خوشبختی است.

منبع:تعبیرخواب مو

تعبیرخواب مو

مدل کوتاهی جلو مو

بدون دیدگاه

مدل موی جلوی سر با جدیدترین متدهای کوتاهی مو

انتخاب مدل کوتاهی مو ها برای پشت سر و جلوی سر بهتر است با توجه به فرم صورت انتخاب شود زیرا یک مدل کوتاهی موی مناسب می تواند باعث ایجاد تغییرات مثبت در ظاهر شما شود.

مدل کوتاهی جلو مو

مدل کوتاهی جلو مو

مدل کوتاهی جلو مو

منبع:مدل کوتاهی جلو  مو

مدل کوتاهی جلو  مو

تاثیر روغن های گیاهی بر تقویت مو ها

اکثر روغن های گیاهی از قبیل روغن نارگیل، بادام، رزماری، عصاره و یا روغن گیاه نخل اره ای (Saw Palmetto) حاوی مواد مغذی از قبیل ویتامین D, E، اسید گاما لینولنیک، امگا 3، امگا 6 و غیره می باشند در نتیجه استعمال آن ها بر پوست سر و ابروها، باعث تغذیه بهتر و تقویت ریشه موها می گردد.

در بین روغن های گیاهی، روغن نارگیل چنانچه با روش صحیح و استاندارد تولید شده باشد دارای خواص درمانی بیشتری برای اشخاصی است که با مشکلاتی از قبیل مو خوره، شکنندگی و نازکی موها، شوره سر و غیره روبرو می باشند.

تاثیر روغن نارگیل بر تقویت مو:

1. اسیدهای چرب غیر اشباع، به پروتئین موجود در ریشه و تارهای مو متصل شده و از آن ها در برابر عوامل مخرب محافظت می کند، این خاصیت بویژه برای کسانی که موهای آن ها دچار شکستگی می شود بسیار مفید می باشد. اسید لوریک موجود در روغن نارگیل نسبت به سایر روغن های گیاهی این وظیفه را بهتر انجام می دهد.

2. جلوگیری از مو خوره: روغن نارگیل را می توانید به انتهای تارهای موی خود بمالید، این روغن با ایجاد رطوبت لازم مانع از مو خوره می شود.

3. افزایش گردش خون: استعمال و ماساژ روغن نارگیل به پوست سر موجب افزایش اکسیژن و خون رسانی به ریشه موها و تقویت آن ها می گردد.

4. تغذیه بهتر ریشه موها: آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی موجود در روغن نارگیل از قبیل ویتامین های K, E و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6، اسید گاما لینولنیک و غیره باعث افزایش رشد موها بویژه موهای کرکی می گردند.

5. ضد قارچ و ضد شوره: روغن نارگیل حاوی مواد ضد شوره و قارچ می باشد و برای اشخاصی که به شوره سر و یا قارچ پوستی مبتلا می باشند مفید است.

خواص روغن نارگیل برای مو

مقدار و طریقه مصرف روغن نارگیل:

هفته ای 2 الی 3 مرتبه می توانید مقداری از روغن نارگیل را به پوست سر و یا ابروهای خود مالیده و برای چند دقیقه با نوک انگشتان به آرامی ماساژ دهید، سپس یک کلاه حمام و یا کیسه پلاستیکی بروی سر خود گذاشته و برای مدت یک و نیم الی 2 ساعت اجازه دهید روغن بروی سر شما مانده تا کاملا جذب شود و سپس می توانید استحمام نمایید.

نکته اول: نباید بیش از 2 الی 3 بار در هفته از روغن های گیاهی چه نارگیل و غیره استفاده نمایید، مصرف بیشتر باعث بسته شدن منافذ پوست شده که خود یکی از عوامل ریزش مو و از بین رفتن ریشه موها می باشد.

نکته دوم: بهتر است هنگام استفاده از روغن نارگیل پوست سر شما خیلی چرب نباشد تا این روغن راحتر جذب شود.

خواص روغن نارگیل فقط به استعمال آن بر پوست و مو ختم نمی شود، روغن نارگیل برای مصارف خوراکی نیز یکی از مفید ترین روغن های گیاهی است.

تاکنون بیش از 1500 تحقیق در جهت اثبات خواص درمانی روغن نارگیل انجام شده است. روغن نارگیل حاوی مقدار قابل توجه ای از اسیدهای چرب با زنجیره متوسط(MFACs) که شامل؛ اسید کاپریلیک(Caprylic Acid)، اسید لوریک(Lauric Acid) و اسید کاپریک(Capric Acid) است که بیش از 62 درصد از چربی های موجود در میوه نارگیل را تشکیل می دهند.

این سه چربی در بدن به راحتی هضم، جذب و تبدیل به انرژی و سوخت می شوند بر خلاف بسیاری از چربی ها که تبدیل آن ها به انرژی به سختی صورت می گیرد. مصرف روغن نارگیل نه تنها باعث ازدیاد وزن نمی شود بلکه کمک به کاهش وزن نیز می نماید.

با این مکانیزم روغن نارگیل برای افرادی که رژیم لاغری دارند و یا از کمبود انرژی و خستگی مزمن رنج می برند گزینه ای مناسبی است.

برخی از تاثیرات مثبت مصرف روغن نارگیل به شکل خوراکی عبارتند از:

تقویت و بهبود حافظه: از تجریه اسیدهای چرب با زنجیره متوسط در کبد ماده ای به نام کتون(Ketone) تولید می شود که به عنوان سوخت توسط سلول های مغز مورد استفاده قرار می گیرد. این خاصیت روغن نارگیل هم برای افراد عادی و هم برای مبتلایان به آلزایمر مفید است.

کاهش مشکلات قلبی و عروقی: روغن نارگیل کمک به افزایش کلسترول خوب(HDL) و کاهش کلسترول بد(LDL) می کند و با این عمل از احتمال خطر گرفتگی رگ ها می کاهد.

کمک به درمان عفونت های ادراری و کلیوی: روغن نارگیل دارای خاصیت ضد باکتری طبیعی است و مانند یک پوشش لیپیدی باکتری های موجود در مجرای ادرار را پوشانده و باعث از بین رفتن آن ها می شود.

ضد التهاب و ضد سرطان: میوه و آب نارگیل سرشار از آنتی اکسیدان های بسیار قوی می باشد که موجب کاهش التهاب و اتم های آزاد اکسیژن(رادیکال های آزاد) در بدن شده و با مصرف آن از شانس ابتلابه سرطان کاسته می شود.

سایر خواص روغن و میوه نارگیل عبارتند از: افزایش قدرت عضلات، بهبود متابولیزم قند در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و بهبود وضعیت گوارش

خواص روغن نارگیل برای مو

میزان مصرف روغن نارگیل:

مصرف دو قاشق غذا خوری در روز برای بزرگسالان توصیه می شود.

به یاد داشته باشید روغن نارگیل دارای طبیعت سرد است و نباید بیش از حد مصرف شود.

نکته پایانی: تبلیغات کذب و عجیب و غریب درباره روغن مار، روغن حلزون، شتر مرغ و غیره گاها در فضای اینترنت و یا مجلات به چشم می خورد که نه منبع و چگونگی تولید این روغن ها مشخص است و نه هیچ مدرک علمی دال بر خواص درمانی آن ها وجود دارد و به طور جدی توصیه می کنم از خرید و مصرف آن ها خودداری نمایید.

منبع:خواص روغن نارگیل برای مو

خواص روغن نارگیل برای مو

کراتینه مو چیست؟

بدون دیدگاه

کراتینه مو چیست؟

یک پروتئین است که به طور طبیعی در موهای شما وجود دارد که باعث صاف شدن و درخشندگی موها می‌گردد. در افرادی که موهای فر یا وز دارند، این پروتئین به میزان کافی جهت نرم کردن ساختمان مو وجود ندارد. کراتینه کردن مو عمدتا با جایگزین کردن محتوای کراتین مو عمل می‌کند. می‌تواند موهای فر را صاف و نرم کرده و آن‌ها را به‌ مدت چند ماه براق و بدون پیچش نگه ‌دارد. این درمان که امروزه در بسیاری از آرایشگاه‌ها و سالن‌ها توصیه می‌شود، ممکن است انجامش تا یک‌سال طول بکشد و اغلب هم پرهزینه است.

اغلب این تصور پیش می‌آید که کراتینه به صاف کردن مو مربوط می‌شود در صورتی‌که این تصور صحیح نیست. هنگام کراتین‌کردن موها، محلولی استعمال می‌شود که کراتینه با موها ترکیب شده و آسیب‌های کوتیکول‌ مو را ترمیم می‌کند و در نتیجه کراتینه موجب براق ‌شدن و کاهش وز مو شده اما به‌طور مستقیم موجب صاف ‌شدن موها نمی‌شود.

روش کراتینه کردن مو چگونه است؟

برای ان کار آرایشگر یک محصول صاف‌کننده کراتینه مو را در موهای شما مورد استفاده قرار داده و سپس از گرمای یک اتوی مو برای مهر و موم شدن آن بر روی موهایتان، استفاده می‌کند. این فرآیند بسته به بلندی موهای شما، در حدود ۹۰ دقیقه یا بیشتر طول می‌کشد. کراتین لازم جهت این امر از منابع حیوانی یا سایر منابع طبیعی تامین می‌شود. البته کراتین‌های مصنوعی دیگری نیز در بازار وجود دارد که از مواد مصنوعی ساخته می‌شوند.

کدام مو برای کراتینه مناسب است؟

حقیقت این است که کیفیت موهای طبیعی خودمان بهترین است ولی متاسفانه در بسیاری از موارد خودمان موهایمان را نابود می‌کنیم. با رنگ‌کردن‌های متعدد، استفاده از مواد شیمیایی مختلف روی مو، اتو کردن‌ها، سشوار کشیدن‌های زیاد و … همواره در حال نابود کردن موهایمان هستیم و بعد از آن به‌ دنبال راهکاری برای ترمیم تمام این آسیب‌ها می‌گردیم. شاید بتوان گفت کراتین کردن مو فقط برای عده‌ای توصیه می‌شود که موهای بسیار وز آن‌ها اصلا قابل شانه‌ شدن نیست.

کراتینه کردن مو چه عوارضی به دنبال دارد؟

کراتینه مو چیست؟

کراتینه کردن مو به خودی خود چیز بدی نیست اما شیوه به کارگیری آن باعث بروز عوارض مخرب و خطراتی می‌شود بنابراین مشتری‌های کراتینه‌ باید با این خطرات بالقوه آشنایی داشته باشند و سپس آگاهانه این کار را برای صاف و براق‌ کردن موهایشان انتخاب کنند. به طور کلی عوارضی که کراتینه مو می‌تواند داشته باشد شامل موارد زیر می‌گردد:

آلرژی یا حساسیت: مثل سایر مواردی که برای مو انجام می‌شود، کراتینه کردن مو نیز با بروز واکنش‌های آلرژیک در تعدادی از افراد همراه بوده است. این علایم شامل خارش و دانه‌های قرمز رنگ است که علایم معمول آلرژی محسوب می‌شوند. باید توجه داشته باشید اگر زمینه آلرژی دارید، در انتخاب این روش کمی تامل کنید.

ریزش و نازک شدن مو: مشکل بزرگ مصرف‌کنندگان این روش، ریزش موست. دیده شده که موها پس از نخستین شست‌وشو از ریشه شروع به ریزش می‌کنند. حتی اگر از محصولات مراقبت مو که در سالن‌های زیبایی توصیه می‌شود، استفاده شود باز هم ریزش مو وجود دارد. به‌علاوه غیر از ریزش مو، نازک‌شدن مو هم طی چند هفته پس از کراتینه دیده شده است. در این شرایط مراجعه به پزشک متخصص برای بررسی علت ریزش مو ضروری و ممکن است نیاز به مصرف داروهای ضد‌ریزش مو باشد.

سرطان: قدرت صاف‌کنندگی موها به دلیل وجود فرمالدئید است. فرمالدئید، یک ماده سرطان‌زاست که تقریبا در اغلب محصولات کراتینه مو یافت می‌شود. حتی نوع مشهور کراتین مو به نام نوع برزیلی حاوی فرمالدئید است. اگر چه بیشتر سالن‌های زیبایی از ماسک‌های مو برای پاک کردن فرمالدئید استفاده می‌کنند ولی هیچ روشی وجود ندارد که از جذب مقدار بسیار کم فرمالدئید از سطح پوست پیشگیری کند و متاسفانه فرمالدئید خاصیت بالقوه شدیدی برای بروز سرطان دارد.

کراتینه مو چیست؟

ماندگاری یا طول عمر موهای کراتینه شده چقدر است؟

نتایج درمان‌های کراتینه ‌مو بین استفاده‌کنند‌ه‌ها کاملا متفاوت است. در بعضی‌ها همان انتظاری را که از قبل دارند برآورده می‌شود و ماه‌ها موهایشان صاف و لخت باقی می‌ماند ولی در بعضی دیگر رضایتمندی کمتر است و بعد از چند هفته موها به حالت اولیه بازمی‌‌گردد.

منبع:کراتینه مو چیست؟

کراتینه مو چیست؟

بوتاکس موچیست؟

بدون دیدگاه

بوتاکس مو چیست؟

فرق بوتاکس مو با کراتین مو چیست ؟

بوتاکس مو به عنوان یک درمان بازسازی کننده عمیق عمل می کند که موهای آسیب دیده را با تبدیل به موی سالم و براق اصلاح می کند.

فرق بوتاکس مو با کراتین مو چیست ؟
کراتین عمدتا روشی برای صاف کردن مو است و برای استفاده بر روی موهای به شدت آسیب دیده توصیه نمی شود.

فرق بوتاکس مو با کراتین مو
با تغییرات فصل، موی ما در معرض آب و هواهای مختلفی قرار می گیرد که سلامت و درخشش آن را تحت تاثیر قرار می دهد. رنگ کردن،فرم دادن و غیره همراه با افزایش آلودگی، به مشکلات موی ما افزوده اند بدین معنی که داشتن موی بد عادی است.بنابراین، متخصصان زیبایی، درمان هایی برای داشتن موهای سالم و براق ارائه می کنند.

دو درمان همه گیرتر، بوتاکس مو و کراتین هستند. اما کدام بهتر است؟و استفاده از بوتاکس مو در مقابل کراتین و بالعکس چه مزایایی دارد؟در این مقاله ما بوتاکس مو و کراتین را توضیح می دهیم و به شما کمک می کنیم تا بین دو درمان یکی را انتخاب نمایید.

بوتاکس و کراتین مو چه مشکلاتی را درمان می کنند؟
بوتاکس مو و کراتین دو درمان مختلف مو هستند که ادعا می کنند برای شما موهای زیبا، سالم و براقی به ارمغان می آورند.هر دو این درمان ها موهای مجعد را صاف می کنند که یکی از مشکلات اصلی موی زنان امروز است.آنها همچنین یک اثر صاف کنندگی بر روی مو دارند که زمان فرم دهی به موی شما را به طور قابل توجهی کاهش می دهند.

خانم ها بخوانند | فرق بوتاکس مو با کراتین مو چیست ؟
حتی اگر هر دو درمان نتایج کاملا مشابهی ارائه دهند، برخی تفاوت های معنادار وجود دارد.

اولین تفاوت در ترکیب شیمیایی آنهاست.یکی از مواد شیمیایی مضر موجود در کراتین، فرمالدهید Formaldehyde است.فرمالدهید سمی است و سازمان حفاظت محیط زیست و فدرال OSHA فرمالدهیدرا به عنوان ماده سرطان زای انسان طبقه بندی نموده است.بوتاکس مو عاری از این مواد شیمیایی و دیگر مواد شیمیایی مضر است.

تفاوت دوم این است که کراتین عمدتا روشی برای صاف کردن مو استو برای استفاده بر روی موهای به شدت آسیب دیده توصیه نمی شود.از سوی دیگر بوتاکس مو به عنوان یک درمان بازسازی کننده عمیق عمل می کندکه موهای آسیب دیده را با تبدیل به موی سالم و براق اصلاح می کند.

بوتاکس مو در مقابل کراتین, کدام درمان مناسب است؟
درمان کراتین بهترین کار برای موهای ضخیم، مجعد و سرکش (وز) است.موی درمان شده با کراتین به طور طبیعی صاف، عاری از فر، براق و به طور کلی قابل کنترل تر می شود.این موی درمان شده نباید حتی زمانی که در معرض محیط مرطوب قرار می گیرد مجعد شود،اما اثر آن بر روی موی درمان شده با مواد شیمیایی و موی متخلخل(مویی که در جذب رطوبت ناتوان است و خشک و شکننده است) دوام نمی آورد.

این درمان برای موی بسیار نازک، کم پشت و یا موهای صاف نامناسب است.همچنین، درمان کراتین برای زنان باردار، زنان شیرده و کودکان زیر ۱۲۲ سال توصیه نمی شود.

درمان بوتاکس مو برای هر نوع مو در اشکال مختلف، مجعد، صاف، سفید و یا بلوند،ضخیم یا کم پشت و یا هر نوع دیگری از مو مناسب است. به خصوص برای کسانی بهتر استکه موهای بسیار بلند با موخوره و یا موهای فرفری و شکننده دارند.فرمالدئید در درمان کراتین، کراتین را حفظ می کند که به موهای شما ظاهر صافی می دهد.

چگونه اقدام کنم؟
برخی از درمان کراتین شکاف در لایه شاخی مو(کوتیکول) که ترک خورده،آسیب دیده و یا خشک است را پر می کند در حالی که دیگر درمان های کراتین در سطح مو گسترش می یابدو وارد کوتیکول نمی شود.سپس این مواد به وسیله حرارت اتوی مو در سطح مو مهر و موم می شود.فرمالدئید در درمان کراتین، کراتین را حفظ می کند که به موهای شما ظاهر صافی می دهد.

درمان کراتین حدود ۹۰ دقیقه یا بیشتر طول می کشد و به مدت ۲ تا ۲ و نیم ماه دوام می آورد.این امر باید در سالن های معتبر توسط آرایشگر حرفه ای انجام شود زیرا برخی افدامات ایمنی را شامل می شود.بوتاکس مو روی موهای تمیز انجام می شود که با شامپو شسته شده اند،اما نه نرم شده (یا نرم کننده). مو پس از آن شانه شده تا گوریدگی های آن برطرف شودو سپس قسمت قسمت می شود و برای جذب محصول، مو ماساژ داده می شود.

پس از آن محصول به مدت ۴۵ دقیقه بر روی موهای باقی می ماندو سپس بطور کامل شسته می شود. سپس خشک می شود و فرم داده می شود.مرحله نهایی استفاده از سرامیک اتوی مو است. درمان بوتاکس، مو را با مواد مغذی ضروری مانند آنتی اکسیدان ها،ویتامین ها و اسیدهای آمینه پر می کتد که به بازگرداندن پروتئین مو و سالم و براق نمودن آن کمک می کند. نتیجه کار برای حدود چهار هفته دوام می آورد.

منبع: بوتاکس مو چیست؟

بوتاکس مو چیست؟

Beauty

رتوش صورت یکی از پرطرفدارترین کارهایی است که هر کاربری مایل به انجام آن به تنهایی و بر روی هر تصویری که می خواهد باشد . نرم افزار فتوشاپ به علت گستردگی دامنه کاربران و همچنین قدرت بسیار بالایی که در ابزارهای مختلف خود گنجانده ، به اصلی ترین برنامه ی روتوش برای طراحان و عکاسان تبدیل گشته است . اما همانطور که گفته شد ابزارهای قدرتمند قرار داده شده دارای پیچیدگی های خاص خود می باشند و همین امر باعث گشته تا تنها عده ی خاصی توانایی استفاده از آنها را داشته باشند . از این رو افراد و شرکت های مختلف دست به ساخت برنامه های آموزشی روتوش با زبانی ساده نموده اند و هر یک تا حدودی به موفقیت هایی درخور دست یافته اند .

 

Beauty Retouching Techniques in Photoshop نام مجموعه ارزشمند و کاملی است که امروز برای اولین بار در وب سایت های ایرانی برای کاربران دانلود کده به صورت رایگان فراهم آورده ایم و می تواند تمامی رازهایی را که عکاسان و طراحان حرفه ای برای زیبا سازی و رتوش تصاویر از آنها استفاده می کنند را برایتان بر ملا سازد . این مجموعه گرانقدر که توسط آقای Gry Garness تهیه و منتشر گردیده است بیش از 60 تکنیک مختلف در زمینه های گوناگون را که در ادامه به آنها اشاره می کنیم به شما آموزش می دهد . لازم به ذکر است کالکشن پیش رو که مطابق با آخرین ورژن این نرم افزار یعنی CS5 می باشد در وب سایت رسمی خود با قیمت 130 یورو ( حدود 290 هزار تومان ) به فروش می رسد که می توانید از دانلود کده به طور رایگان دانلود کنید .

DVD شماره یک ( آشنایی کامل با نرم افزار و قابلیت های آن ) :
– مهارت های ضروری
– راه اندازی تنظیمات
– سفارشی کردن رابط کاربری
– ملزومات اولیه پردازش
– پردازش خام در CS5
– ارزیابی کیفیت ورودی
– گردش کار لایه ها
– استفاده از ابزارها
– استفاده از ابزار قلم
– مفاهیم پوشش
– لبه محدود برای برش دادن
– روتوش رنگ
– تنظیمات رنگ انتخابی
– گرادیان در ماسک

 

دی وی دی شماره 2 ( آموزش کامل رتوش و استفاده از ابزارها روی چهره )
– رتوش پوست
– شفا دادن پوست
– به حداقل رساندن خلل موجود در تصاویر
– به حداقل رساندن خطوط و چروک
– روتوش پف زیر چشم
– کشیدن سایه زیر چشم
– منعکس کردن نور
– آشنایی با ویژگی های عصب صورت
– ویژگی های تغییر شکل
– روتوش چشم
– برداشتن زیر ابرو
– رتوش لب ها
– مو
– پاک کردن قسمت های اضافی مو
– درخشان کردن موها
– تغییر دادن رنگ مو
– بازسازی شکل
– تغییر رنگ لباس
– کار با پشت زمینه
– برداشتن خال و آکنه
– و …

 

 

(بیشتر…)