تعبیر خواب عقرب

بدون دیدگاه

تعبیر خواب عقرب

تعبیر عقرب از نظر محمدبن سیرین گوید:
دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

تعبیر خواب عقرب از ابراهیم کرمانی
اگر دید کژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل که بد مردم را بگوید.
اگر دید کژدمی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.
تعبیر حضرت امام جعفر صادق (ع) از دیدن عقرب در خواب:
دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
دوم: حسود.
سوم: سخن چین.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن کژدم دشمن مکاره بود
دیدن کژدم دشمن بود

آنلی بیتون مى‏گوید:
دیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد

منبع:تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب عقرب