تعبیرخواب آجیل

بدون دیدگاه

تعبیر خواب آجیل

تعبیرخواب آجیل

اگر آجیل در رویای شما ظاهر می‌شود، نشانه‌های آن معمولاً خوب است. با این حال، آجیل همچنین به معنی امیال جنسی مردانه است و این رؤیا می‌تواند هشداری در مورد مشکلات در یک رابطه باشد.
شکستن آجیل نشانه این است شما راهی را برای خروج از مشکلات خواهید یافت.

تعبیر خواب کشمش

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است.
منفعت.
مال حلال.
کسب و معیشت.

تعبیر خواب تخمه در آجیل

تخمه و تخمه شکستن در بیداری یک نوع تفنن و سرگرمی است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غیر مجاز است.

تخمه مال حرام و غیر مشروع نیز هست و اگر مقدار زیادی تخمه داشتید خواب شما خبر می‌دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می‌یابید. تخمه بو نداده در صورتی که نشکنید خیر و برکت است. اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می‌گوید خبری به شما می‌رسد که به وسیله آن خود شما می‌توانید منبع خیر و برکت باشید. آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می‌شود و بار می‌دهد.

دیدن پسته آجیل در خواب

مطیعی تهرانی: پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می‌تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می‌کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می‌آیند فکر می‌کنید. اگر زن‌ها در خواب پسته ببینند غیبت می‌کنند و پشت سر این و آن حرف می‌زنند. چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می‌شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است.

تعبیر خواب بادام در آجیل

ابن سیرین می گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و رزق و روزی است ولی با دعوا و خصومت بدست می اید. اگر ببیند بادام بدست گرفت به قدر ان نعمت و روزی با دشواری بدست می اوید و بعضی نیز می گویند تعبیر بادام در خواب علم و شفا از بیماری است و اگر مغز بادام ببیند بهتر است.

منبع:تعبیرخواب آجیل

تعبیرخواب آجیل

تعبیرخواب کشمش

بدون دیدگاه

تعبیرخواب کشمش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است.

اول: منفعت.

دوم: مال حلال.

سوم: کسب و معیشت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند
کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درخواب بیند کشمش به خروار درخانه بود، دلیل است مال تمام حاصل
نماید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن کشمش در خواب، به رزقی سودمند دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

کشمش : دعوا در همسایگی

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن میوه هائی خشک چون مویزو کشمش و مانند آن نیکوئی باشددوستان در حق او
گویند

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک مبارزه و کشمکش : بحث و مجادله سخت

با بدهکاران کشمکش می کنید : به شما کمک خواهد شد .

با اشخاص بسیار قوی مبارزه می کنید : خطر بیماری و ناتوائی

با جنگجویان حرفه ای می جنگید : دشمنان شما تنبیه خواهد شد .

با افراد خشمگین می جنگید : خطر مرگ

کشمکش با دوستان : علامت ترقی و پیشرفت در زندگی

کشمکش با بچه ها : پول غیره منتظره

کشمکش با مارها : دشمنان شما بسختی تنبیه خواهند شد .

کشمکش با هیولا یا حیوانات وحشی : از یک خطر بزرگ می جهید .

کشمکش با گوسفندان : یک کار سخت در پیش دارید .

دیگران با افراد غضبناک می جنگند : در یک محکمه یا معامله می بازید .

منبع:تعبیرخواب کشمش

تعبیرخواب کشمش