تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب شیر خوردنی

شیر خوراکی، در خواب نعمت و برکت است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. اگر کسی در خواب خود را در حال دوشیدن شیر از حیوان حلال گوشتی دید، مال حلالی به او می رسد. تازگی و کهنگی شیر در خواب به مال زودرس و دیر رس تعبیر می شود.

اگر در حال جوشاندن شیر، شیر به اصطلاح فاسد بود و برید، از رسیدن ضرری با هوش و کیاست خود، جلوگیری می کند. اگر زنی دید در پستان او شیر جمع شده، صاحب فرزند می شود و اگر آن زن یائسه بود، به او مال می رسد. اگر خود را در حال کودکی دید که شیر می خورد، رسیدن به آرزوهایش غیر ممکن خواهد بود. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید.

تعبیر خواب شیر خوشمزه منفعت است. تعبیر خواب شیر ترش ضرر است. تعبیر خواب شیر تازه مال حلال است.

حضرت یوسف (ع) : تعبیر خواب شیر خوردن روزی فراخ است.

اگر کسی ببیند کودک شده و شیر می خورد، تعبیرش بازماندن از مرادهاست.

ابراهیم کرمانی می گوید: تعبیر خواب شیر چارپایان دشتی، مال کم است. شیر گورخر، صلاحیت است. خوردن شیر شتر، فراخی است. خوردن شیر آهو، روزی فراخ است. خوردن شیر بز، منفعت یافتن از زن است. خوردن شیر پلنگ، ظفر یافتن بر دشمن است.

جابر مغربی: تعبیر خواب خوردن شیر بز ، ستاندن مال دشمن است. خوردن شیر فیل، زیادی مال است. شیر گاومیش، زحمت دیدن از زن است. خوردن شیر خوک، بی خردی است. خوردن شیر گرگ، خیانت زنش است. خوردن شیر گوسفند، کسب مال حلال است.

آنلی بیتون می گوید: تعبیر خواب شیر نوشیدن، رفتن به محیط های مساعد و مطلوب است. دیدن شیر زیاد در خواب، سلامتی و ثروت است. خرید و فروش شیر، زیاد شدن ثروت شماست. دور ریختن ظرف شیر، برای سعادت خود ، خیر خواهی پیشه کردن است. ریختن شیر بر زمین، دیدن زیان کم است.
شیر نا خالص، عذاب از مشکلات کوچک است. خوردن شیر ترش ، ناراحت شدن از ناراحتی دوستان است. تلاش کردن و نتوانستن شیر خوردن، از دست دادن چیزی با ارزش است. شیر داغ، ثروتمند شدن در اثر تلاش است. تعبیر خواب حمام کردن با شیر، لذت بردن از زندگی است.

تعبیر خواب شیر خوردنی

تعبیر خواب دوشیدن شیر

امام جعفر صادق (ع) می فرماید: تعبیر خواب دوشیدن شیر هر حیوان حرام گوشت ، غم و اندوه است. تعبیر خواب دوشیدن شیر هر حیوان حلال گوشت ، کسب مال است. تعبیر خواب شیر دوشیدن به شرطی که خون بیاید مال حرام است.

تعبیر خواب شیر در پستان (سینه) زن

تعبیر خواب جمع شدن شیر در پستان زن ، فرزند آوردن است. تعبیر خواب شیر خوردن از پستان خود ، ضرر در کسب است.

منبع:تعبیر خواب شیر خوردنی

تعبیر خواب شیر خوردنی


پشتیبانی
  • چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345
مشخصات و اطلاعات فایل
باکس دانلود