تعبیر خواب آینه

بدون دیدگاه

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه

محمد بن سیرین گوید: آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسی داد، دلیل کند که مال و متاع خویش پیش کسی نهد.

جابر مغربی گوید: روی نیکو در خواب، اگر در آیینه دید، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد، تأویل نیک و بدهر چه دیده باشد به آیینه باز گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.
زن
پسر
جاه و فرمان
یار و دوست
شریک
کار روشن
لوک اویتنهاو می‌گوید: آینه: خبرهای ناخوشایند، اتفاقات شوم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است.

اچ میلر می‌گوید: دیدن آیینه در خواب، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است. اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید. اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را می‌دهید، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب آینه کوچک: خیانت

آنلی بیتون: اگر زنی یک آینه در خواب ببیند، نشانه آن است که بزودی با صحنه‌هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

تعبیر دیدن خود در آینه

ابن سیرین گوید: اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می‌کرد، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین را مکروه بینند و دانند.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود.
اگر زن بیند که در آیینه می‌نگریست و آبستن بود، دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد، دلیل است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند.
اگر پسر بیند که در آیینه نظر می‌کرد، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند، وی را خواهر آید.
اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند، معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند.

امام صادق می‌فرمایند: اگر آینه را در خواب دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالباً باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود می‌رسد و محبتی چشمگیر می‌شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می‌کنید یا موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می‌رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می‌شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته‌اند. عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می‌دانند.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می‌نگرید، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند.
یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.
یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.
یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.
یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.
یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک اویتنهاو می‌گوید: شکستن آینه: با امیدهای خود خداحافظی کنید

آنلی بیتون می‌گوید:
دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.
اگر دختری ببیند آینه ای را می‌شکند، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: آینه می‌شکند: اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.

دیدن دیگران در آینه

بیتون می‌گوید:
دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.
دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.
اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

منبع:

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه

 


پشتیبانی
  • چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند. تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345
مشخصات و اطلاعات فایل
باکس دانلود